تبلیغات
                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

http://groups.yahoo.com/group/bacheporo/join 

سپس در صورت لزوم ایمیل خود را وارد نمایید

 توجه كنید با ایمیلی وارد شوید كه مایل به گرفتن ایمیلهای گروه در آن هستید

در مرحله بعد وارد صفحه ای به شکل زیر می شوید که می توانید مانند دستور العمل زیر عمل کنید